Founder / CEO
Nataliya Polyakova
npolyakova@amberstudio.ru

 

Executive producer
Medeya Karasheva
medeya@amberstudio.ru
+7 (926) 584-98-26

 

Directors research:
bidding@amberstudio.ru

 

 

 

Executive producer
Marianna Larinina
larinina@amberstudio.ru
+7 (903) 793-47-99

 

Bidding inquiries:
amber@amberstudio.ru

Office:
Amberstudio
Kutuzovsky pr-t 69k6
Moscow, 121357
T: +7 495 411 75 45

Founder / CEO
Nataliya Polyakova
npolyakova@amberstudio.ru

Executive producer
Medeya Karasheva
medeya@amberstudio.ru
+7 (926) 584-98-26

Executive producer
Marianna Larinina
larinina@amberstudio.ru
+7 (903) 793-47-99

Directors research:
bidding@amberstudio.ru

Bidding inquiries:
amber@amberstudio.ru

Office:
Amberstudio
Kutuzovsky pr-t 69k6
Moscow, 121357
T: +7 495 411 75 45